Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Lamers Turnsport Mode
 
Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Lamers Turnsport Mode vof gevestigd te Zutphen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08017921 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. BTW identificatienummer: NL0240.65.869.B01.
 
Artikel 1 Betalingscondities
1.1 Op onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schiftelijk anders is aangegeven
 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW excl. verzend- en administratiekosten. Indien het pakket door de brievenbus kan rekenen wij 4,50 euro standaard Track & Trace Post.NL (dit is verzendkosten inclusief administratie kosten). Aangetekend Track & Trace Post.NL is standaard + € 4,65 is (€ 8,60) voor Nederland / Verzending via GLS pakketten die niet door de brievenbus kunnen en waarbij verzending plaats vindt binnen Nederland zijn aangetekend.S pack Langste + Kortste zijde max. 50 cm standaard + € 2,75  Is (€ 6,70) / M pack Langste + Kortste zijde max. 80 cm standaard + € 4,45 is (€ 8,40) / L pack Langste + Kortste zijde max.150 cm standaard + € 8,25 is (€ 12,20) Deze pack pakketten worden verzonden met GLS aangetekend. (dit is verzendkosten inclusief administratie kosten).
· Kosten voor transport van de producten zijn voor rekening van de koper.
1.2 Er zijn meerdere betalingsmogelijkheden:
  • Contant bij het kopen van de artikelen in onze winkel
  • iDEAL / PayPal / Vooraf overmaken
  • Na ontvangst van de rekening binnen 7 werkdagen. Faktuurnummer en uw volledige naam + e-mail + telefoonnummer te vermelden. Rekeningnummer Rabobank: NL56RABO0386766371 t.n.v. Lamers Turnsport Mode te Zutphen.
  • Na persoonlijke bezorging (speciaal voor verenigingen) door een van onze medewerkers.
 
 
Artikel 2 Aflevering en leveringsvoorwaarden
2.1 Lamers Turnsport Mode streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Lamers Turnsport Mode is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Post.NL / GLS, dan wel enige andere door Lamers Turnsport Mode ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Lamers Turnsport Mode.
2.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens 7 werkdagen zal zijn.
2.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als de volledige bestelling, schriftelijk door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.
2.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Lamers Turnsport Mode overschreden wordt, zal Lamers Turnsport Mode u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk telefonisch, brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Lamers Turnsport Mode te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Lamers Turnsport Mode te melden.
2.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq. afgeleverd op het postkantoor.
2.6 Dit geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen in de winkel. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.
2.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
Artikel 3 Annuleren
Iedere bestelling kan zonder kosten binnen 24 uur nadat u deze bestelling heeft geplaatst per e-mail worden geannuleerd zonder opgaaf van reden. Uw annulering zal per e-mail worden bevestigd. Indien u niet binnen 24 uur uw bestelling heeft geannuleerd en geen bevestiging van annulering kunt overleggen bent u betalingsplichtig.
 
Artikel 4 Garantie
Klachten over onze producten of diensten vinden wij heel vervelend. En wij zullen er alles aan proberen te doen om samen met u te zoeken naar een gewenste oplossing. Garantie wordt echter verstrekt gedurende het termijn, dat de betreffende fabrikant/leverancier/producent van Lamers Turnsport Mode garantie verleend op het betreffende product. Geen garantie zal worden verleend ten aanzien van gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik door de koper.
 
Artikel 5 Afkoelingsperiode
5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
5.2 Voor overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn gepersonaliseerde producten uitgezonderd.
5.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Lamers Turnsport Mode te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Lamers Turnsport Mode. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt u zelf.
5.4 De bedragen die u heeft betaald op het moment dat u de overeenkomst met Lamers Turnsport Mode ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Lamers Turnsport Mode binnen 30 dagen nadat Lamers Turnsport Mode het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.5 Lamers Turnsport Mode behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Lamers Turnsport Mode of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lamers Turnsport Mode schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Lamers Turnsport Mode u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Lamers Turnsport Mode heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 6 Niet goed, geld terug
6.1 Indien binnen 7 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Lamers Turnsport Mode schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Lamers Turnsport Mode ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Lamers Turnsport Mode te melden.
6.2 Indien u Lamers Turnsport Mode vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Lamers Turnsport Mode terugsturen. Lamers Turnsport Mode zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Lamers Turnsport Mode, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Lamers Turnsport Mode niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Lamers Turnsport Mode zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
6.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 6.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Lamers Turnsport Mode te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Lamers Turnsport Mode De aankoopprijs van het product zal binnen 30 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. De artikelen, 5.5 en 5.6 zijn op dit artikellid van toepassing.